KERESKEDELMI FELTÉTELEK

Vásárlási rend

 

Üzletünkben a fizikai sérülésektől vagy jogszabályi hiányosságoktól mentes megvásárolható valamennyi termék a magyar piacra törvényszerűen lett forgalomba hozva. A mi boltunkban értékesített valamennyi árucikkre a hatályos Hozzáadott Értékadóval (ÁFA) közösen feltüntetett áruszámlákat állítjuk ki.

A megrendelt árucikket a PPL futárszolgálat útján kézbesítjük. Az áruszállítási árjegyzéknek megfelelően a vásárló terhére szállítási költségeket számlázunk fel.  

A kézbesített árucikk vételárát az alábbi módon lehetséges meghárítani:

- fizetés utánvétellel – a vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben a megrendelt termékek átvételekor

- banki átutalással – a felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét az adott bankszámlára köteles átutalni.

 

MILOSLAV VLK s.r.o. (Kft.)

ID 25172204

Ratiboř 32

37701 Ratiboř u Jindřichova Hradce

Cseh Köztársaság

 

A raktérkészletünk listáján minden egyes termék, valamint az árucikk rendelkezésre állása folyamatosan jegyezve van. Ha a rendelt árucikk a raktárunkban nem lenne jelen, úgy az árurendelő számára a leszállítási határidőt pontosítani fogjuk. A megrendelt termékeket a PPL futárszolgálat útján általában 5 munkanapon belül kézbesítjük. A PPL szolgálat útján küldött csomagok késedelmes kézbesítéséért nem vállalunk felelősséget. A csomagok reklamációja esetén a vételár összegét - miután az áruszállító a termék kézbesítésének a meghiúsulását igazolja – az áru rendelőjének megtérítjük.

Ha az árucikk az adásvételi szerződésnek nem felelne meg, úgy a következő munkanapon termék reklamálási jegyzőkönyvét kérjük elküldeni az e-mail címünkre: info@fagyapot-alom.hu, és egyúttal kérjük egyeztetni az általunk teljesítendő, az Ön által elvárt hiánypótló intézkedéseket, költségek fedezési módját is.

A bejelentett kifogásolást a kézbesítését követő 30 napon belül orvosolni fogjuk.

Az elárusító fenntartja az áruszámlán megjelölt áruszállító személyének a megváltoztatási jogát.

A termék visszatérítésével járó költségek a rendelőt terhelik.

 

 

Üzletünk honlapján feltüntetett információk a Polgári Törvénykönyv értelmében nem jelentenek árukínálatot. Üzletünk honlapján részletezett módon a rendelést elküldeni lehet, és a rendelő az által specifikált termékre vonatkozóan – a termék leírásában feltüntetett feltételek betartásával - a megvásárlási igényét előterjesztheti.  Az adásvételi szerződés megkötése a rendelő általi termék átvételekor, és az átvétel a fuvarlevélen való írásbeli igazolásának pillanatában lép hatályba.

Üzletünkben megvalósítandó bevásárlás szabályait a vonatkozó hatályos előírások határozzák meg. A rendelés elküldésével a vásárló egyúttal a vonatkozó előírások által szabályozott összes tájékoztatással, rendelkezéssel való egyetértését is kifejezi. A vonatkozó előírások rendelkezései kizárólag az üzlet vezetőjének az értelmezése szerint értendők.  

 

RENDELÉSI IDŐ BEFEJEZÉSE

A rendelés a PPL futárszolgálat útján történő teljesítésének várható időtartama (munkanapokban számítva) kb. 5 nap, ha az adott árucikk a raktárunkban rendelkezésre áll.

 

TERMÉKEK KAPHATÓSÁGA

A folyamatosan nyilvántartott mindenkor hatályos termékkínálatunkban szereplő valamennyi árucikk rendelkezésre áll (a terméklapon specifikáljuk szintén a leltározott darabszámos árucikkek állapotát is). Előfordulhat azonban, hogy a tárgyi árucikk – a hosszabb előállítási idő vagy a túlságosan távoli leszállító vállalat – következtében nem fog azonnal rendelkezésre állni.

 ADÁSvÉTELI SZERZŐDÉSTŐL ELÁLlÁSI JOG

1.      A vevő tudomásul veszi, hogy az áruszállítással kapcsolatos adásvételi szerződétől elállási joga -– a cseh Polgári Törvénykönyv 1837.§ rendelkezése értelmében - egyebeken kívül nem illeti meg az alábbi esetekben: ha az árucikket a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, a vevő személyére szabtak vagy módosítottak; a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; ha maradandóan, visszavonhatatlanul egyéb termékkel közösen lett elegyítve, elkeverve; a csomagolt termék esetében, ha vevő a terméket kicsomagolta, és higiéniai okokból ezt már megfelelően visszahelyezni nem lehetséges; a képeket, hangokat tároló adathordozók és számítógépes programok esetében, ha ezek eredeti csomagolását már megbontotta.

2.     Amennyiben a jelen kereskedelmi feltételek 5.1 fejezete szerinti, illetve egyéb hasonló esetben a szerződéstől elállás nem lehetséges, úgy a vevőnek - a cseh Polgári Törvénykönyv 1829.§ (1) bekezdés rendelkezése értelmében – joga van, hogy a megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy (14) napon a szerződéstől elálljon, miközben hatályos, hogy amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát többféle vagy néhány részből összetett termék képezte, úgy az adott határidő a termék utolsó szállítmányának az átvételét követően indul. A szerződéstől való elállásról szóló értesítést az eladónak az előző mondat szerinti határidőben köteles elküldenie. A szerződéstől elálláshoz a vevő a jelen kereskedelmi feltételekhez csatolt eladói mintanyomtatványt is használhatja. A szerződéstől elállási döntését a vevő többek között az eladó üzemhelyére is címezheti, valamint elküldheti az eladó elektronikus postacímére is info@fagyapot-alom.hu.

3.     Amennyiben a szerződéstől elállási jogát a vevő a jelen kereskedelmi feltételek 5.2 fejezete alapján gyakorolta, úgy az adásvételi szerződés hatálya a kezdetétől fogva törlődik. Az árucikket a vevő az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállási naptól számított tizennégy (14) napon belül köteles visszatéríteni. Ha az adásvételi szerződéstől a vevő áll el, úgy az eladónak való áru visszaállítási költségek a vevőt terhelik még akkor is, ha jellege miatt a tárgyi terméket a szokásos postai küldemény formájában már nem lehetne visszaszállítani.

4.     Amennyiben az adásvételi szerződéstől való elállás a jelen kereskedelmi feltételek 5.2 fejezete alapján történt meg, úgy az eladó a vevőtől kapott pénzbeli juttatást az adásvételi szerződéstől való elállási naptól számított tizennégy (14) napon belül köteles megtéríteni ugyanolyan módon, mint ahogy javára a vevő a vételárat megfizette. Az eladónak szintén joga van, hogy a vevői teljesítést meghárítsa közvetlenül a vevő általi áru visszatérítésekor, vagy a vevővel egyeztetett más módon, amennyiben a vevő terhére többletköltségek nem keletkeznének.   Amennyiben az adásvételi szerződéstől a vevő áll el, úgy a korábban átvett pénzösszeget az eladó nem köteles megtéríteni mindaddig, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, illetve, ha a visszatérítés tényét nem képes érdemben bizonyítani.

5.      A terméken történt károsodás miatti kártérítés összegét az eladónak joga van egyoldalúan a vevő által igényelt visszatérítendő vételárból leszámítani

6.     Amennyiben a jelen kereskedelmi feltételek 5.2 fejezete alapján, a vevő jogos igénye alapján való szerződéstől elállás esete áll fenn, úgy az eladónak - a cseh Polgári Törvénykönyv 1829.§ (1) bekezdés rendelkezése értelmében - szintén joga keletkezik, hogy az adásvételi szerződéstől, a vevő általi áruküldemény átvételéig, bármikor elálljon. Az ilyesféle esetekben az eladó a vevő javára a vételárat felesleges halogatás nélkül, a vevő által meghatározott bankszámlára történő átutalással téríti meg

7.      Amennyiben a termékkel közösen az eladó a vevő számára ajándékot is juttatott, úgy az eladó és vevő között megkötött ajándékozási szerződés olyan a feloldási feltételhez van kötve, hogy amennyiben az adásvételi szerződéstől a vevő áll el, úgy a jutalom tárgyát képező ajándékozási szerződés a hatályát veszti, és az ajándékot a vevő az áruküldeménnyel közösen visszatéríteni lesz köteles.

 SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1.      A tárgyi árucikk tulajdonjoga a teljes vételár megfizetését követően száll át a vevőre.

2.     A eladót a vevővel szemben - a cseh Polgári Törvénykönyv 1826.§ (1) bekezdés a) pont rendelkezése értelmében - semmiféle magatartási kódex nem köti.

3.     A fogyasztói panaszok rendezést az eladó az  info@fagyapot-alom.hu. e-mail cím útján biztosítja. A panaszkezelések intézéséről szóló tájékoztatásokat az eladó a vevői e-mail címre az elektronikus posta útján juttatja el.

4.      Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezéséért illetékes elbíráló testület a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, székhely: Štěpánská u. 567/15, 120 00 Prága 2, cégazonosító szám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs. Az online vitarendezési platform a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található, amelyet a közöttük létrejött adásvételi szerződésből eredő jogviták rendezésére az eladó és a vevő is felhasználhatja.

5.     A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004-es számú (EK) rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-én kelt 524/2013/EU rendelete (fogyasztói online vitarendezési irányelv) alapján az adott országbeli kapcsolattartó hely: Európai Fogyasztói Központ Csehország, székhely: Štěpánská u. 567/15, 120 00 Prága 2, internetes cím: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

6.      A kisipari működési engedélye alapján az eladónak joga van áruját értékesíteni. A kereskedelmi engedélyezés felügyeletét hatáskörén belül az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal végzi. A személyes adatok védelmének területét a Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli A Cseh Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben szintén felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló, a később kiadott előírásokkal újított 634/1992. sz. törvény betartását is.  

7.      A cseh Polgári Törvénykönyv 1765.§ (2) bekezdés rendelkezése értelmében a vevő a körülmények megváltozásának kockázatát ezennel 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG ÉS JAVÍTÁS

Termékeinkre a Magyarországon hatályos kellékszavatossági követelmények hatályosak. Kérjük, hogy a hiányos termék visszatérítését, a kifogásolás módját és menetét – még a reklamációjának elküldését megelőzően - társaságunkkal vagy cégünk képviselőjével egyeztetni szíveskedjen.  

 

 Ratiboř 1.9. 2020